آیا انتقاد امروز روحانی به فعالیت نیروهای مسلح در پروژه‌ها و توسعه اقتصادی کشور بود؟

آیا انتقاد امروز روحانی به فعالیت نیروهای مسلح در پروژه‌ها و توسعه اقتصادی کشور بود؟

رئیس جمهوری امروز در سخنان خود در زمینه اقتصاد، انتقادی را با این عبارت بیان کرد که "[حتی] نیروهای مسلح هم باید رها کنند و بروند کنار"؛ این عبارت رئیس جمهوری می‌تواند برای برخی بداندیشان و بدخواهان ملت ایران، ایجاد سوءبرداشت کند.؛

آخرین اخبار

استخدامی صنعت نفت

آخرین دیدگاهها